POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE Z SIEDZIBĄ w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15 – 143 Białystok, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000221615, NIP: 5422901567.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  1. Przedmiot współpracy:

W ramach realizacji Projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działalnie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, zostanie wybudowany budynek demonstracyjny o projektowanej pow. ok 820 m2 o przeznaczeniu usługowo/edukacyjnym, z uwzględnieniem iż, na każdym etapie będzie on realizowany zgodnie z zastosowaniem metodyki BIM. W budynku będzie znajdowało się Centrum Obsługi Inwestora, laboratoria szkoleniowe, niezbędne do wdrożenia usługi cyfryzacji procesu produkcyjnego w budownictwie. Realizacja tego procesu wymaga współpracy wielu podmiotów, architektów, branżystów, praktyków, ekspertów itp. Budynek PC BIM ma być przestrzenią do efektywnego wykorzystania wzajemnych powiązań i pracy wspólnej nad projektem realizowanym w technologii BIM.

Pragniemy zaoferować Państwu możliwość wynajmu powierzchni biurowych znajdujących się na I i II piętrze, o łącznej powierzchni użytkowej 578,11 m2 w nowo budowanym budynku demonstracyjnym Polskiego Centrum BIM przy ul. Pułkowej 11 w Białymstoku.

Ogłoszenie