Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja”, POIR.02.03.03-20-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do Egiptu w 2023

Zapytanie ofertowe ZO_07_04_2023 misja Egipt 2023- treść nieaktualna

W dn. 05.05.2023 Zamawiający udostępnia zaktualizowaną treść zapytania ofertowego w zakresie SIWZ. Zmianie uległ planowany termin rozpoczęcia misji oraz związane z tym parametry wylotu. Wprowadzone modyfikacje wpłynęły na zmianę terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_07_04_2023 misja Egipt 2023- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE