Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Chicago Build 2023

Zapytanie ofertowe ZO_15_05_2023 Chicago Build 2023 Royal Team- treść nieaktualna

W dn. 01.09.2023 Zamawiający dokonał uszczegółowienia zakresu usługi w zakresie zabudowy targowej (część I) oraz będącej jej wynikową modyfikacji kosztorysu stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. W ramach aktualizacji skorygowano również w treści dokumentu oczywiste omyłki pisarskie. Zakres zmian spowodował zmianę terminu składania ofert. Zamawiający upublicznia również treść pytań i odpowiedzi w ramach procedury.

ZO_pyt i odp cz. I

ZO_15_05_2023 Chicago Build 2023 Royal Team- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE