Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB na Międzynarodowoych Targach DREMA 2019 oraz EISENWARENMESSE 2020

Zapytanie ofertowe ZO_24_2019_2 DREMA 2019, Eisenwarenmesse 2020- treść nieaktualna

Pytania i odpowiedzi

W związku z treścią zgłoszonych pytań oraz zakresem odpowiedzi Zamawiający dokonał korekty treści zapytania ofertowego w zakresie SIWZ (część I- parametry stoiska, ilości oraz szczegóły zamawianych elementów) oraz wydłużył termin składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z aktualna treścią zapytania ofertowego oraz do składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_24_2019_2 DREMA 2019, Eisenwarenmesse 2020- AKTUALNA TREŚĆ

ZAWIADOMIENIE