Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału PKB w charakterze wystawcy w targach BUDMA 2020r.

Zapytanie ofertowe ZO_03_03_2019 BUDMA 2020 -treść nieaktualna

W dn. 06.12.2019 dodano pytania i odpowiedzi. Prosimy o zapoznanie się
z ich treścią.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. I

W dn. 13.12.2019 Zamawiający upublicznił pytania zgłoszone w ramach przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami oraz zaktualizowaną treść zapytania ofertowego w zakresie:  informacji dodatkowych SIWZ w zakresie zaliczki, modyfikacji wzoru umowy w zakresie kar umownych, uściślenia pkt. V.4 sytuacja ekonomiczna i finansowa pod kątem wadium. zmiany nie powodowały wydłużenia terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi ZO_pyt i odp cz. II

Zapytanie ofertowe ZO_03_03_2019 BUDMA 2020-TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE