Na potrzeby przyszłej realizacji projektu  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompleksowych prac projektowych dla budynku biurowego w ramach prac przygotowawczych realizacji zamiaru inwestycyjnego Polskiego Klastra Budowlanego

Zapytanie ofertowe ZO_01_237_2020 projekt architektoniczny

ZAWIADOMIENIE