Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację misji gospodarczej do ZEA w ramach Polskiego Klastra Budowlanego- Krajowego Klastra Kluczowego

Zapytanie ofertowe ZO_01_04_2021 misja ZEA-treść nieaktualna

W dn. 25.05.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji treści zapytania ofertowego poprzez zwiększenie planowanej liczby uczestników misji oraz zmianę terminu składania ofert. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią zapytania ofertowego i składania ofert.

Zapytania ofertowe ZO_01_04_2021 misja ZEA-TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE