Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”, POIR.02.03.03-20-0004/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charterze wystawcy w miedyznarodowych targach Eurguss 2022

Zapytanie ofertowe ZO_24_03_2022 Euroguss 2022 FAM- treść nieaktualna

Załącznik nr 7 FAM_brandbook

W dn. 17.05.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji zapytania ofertowego w zakresie doprecyzowania SIWZ oraz odpowiednio modyfikacji kosztorysu stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Z uwagi na destynację wskazanego wydarzenia zaktualizowano również Załącznik nr 6 Wzór umowy powierzenia danych osobowych. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na termin składania ofert.

ZO_24_03_2022 Euroguss 2022 FAM- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE