Na potrzeby realizacji projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji Polskiego Centrum BIM

Zapytanie ofertowe ZO_06_02_03_07_2022 inspektor nadzoru- treść nieaktualna

W dn. 09.08.2022 Zamawiający udostępnia pytania zgłoszone do trwającej procedury wraz z odpowiedziami.  Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytania i odpowiedzi

W dn. 10.08.2022 Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert. Prosimy o zapoznanie się z aktualną treścią.

Zapytanie ofertowe ZO_06_02_03_07_2022 inspektor nadzoru- treść nieaktualna

W dn. 10.08.2022 Zamawiający ponownie wydłuża termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania z uwagi na fakt, iż w wyniku niezamierzonej omyłki przesunął termin składania ofert wyznaczając go na dzień wolny od pracy tj. 15.08.2022 podczas gdy powinien on przypaść na kolejny dzień roboczy tj. 16.08.2022.

Zapytanie ofertowe ZO_06_02_03_07_2022 inspektor nadzoru- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE