Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Expopower 2023

Zapytanie ofertowe ZO_06_05_2023 Expopower 2023 Ledolux- treść nieaktualna

W dn. 28.03.2023 Zamawiający udostępnia zaktualizowaną treść zapytania ofertowego w zakresie SIWZ (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), w którym udostępniono przekazaną przez organizatora targów mapkę lokalizacyjną ze wskazaniem lokalizacji stoiska targowego Wystawcy, jak również uaktualniono w związku z tym parametry opisowe w zakresie niektórych elementów zabudowy oraz w konsekwencji kosztorys stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Wskazane modyfikacje nie spowodowały zmiany terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ZO_06_05_2023 Expopower 2023 Ledolux- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE