Na potrzeby realizacji projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Intersolar 2023

Zapytanie ofertowe ZO_08_05_2023 Intersolar 2023 EcoAbm- treść nieaktualna

W dn. 27.04.2023 r. Zamawiający udostępnia treść pytań i odpowiedzi zgłoszonych w ramach zapytania ofertowego oraz zaktualizowaną w ich wyniku treść SIWZ (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz kosztorysu (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Wprowadzone aktualizacje nie wpłynęły na termin złożenia ofert.

Pytania i odpowiedzi cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_08_05_2023 Intersolar 2023 EcoAbm- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE