W związku z realizowanym projektem pn. „Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku.

Pełny tekst zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty znajduje się w załączniku.

zapytanie ofertowe nr 6_ZS Nr 11_sprzęt i pomoce

pytania i odpowiedzi

zawiadomienie o wyborze ofert