Zapytanie ofertowe na organizację udziału w targach, w tym zabudowy i wyposażenia stoiska podczas międzynarodowych targów branży budowlanej BUDMA w 2018r. dla członków klastra występujących w charakterze wystawców w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w ramach projektu pn. SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe ZO_20_stoisko BUDMA 04_12_2017

pytania i odpowiedzi ZA_pyt-odp_I

W ramach przedmiotowego postępowania w terminie do Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

GMSYNERGY sp. z o.o. sp.k. / 298.804,00 PLN

Perfect Anna Rudzka/ 377.500,00 PLN

Globart Media Sp.j./370.230,00 PLN

Trwa merytoryczna ocena ofert. Wkrótce poinformujemy o jej wynikach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY ZO_BUDMA_stoisko