Zapytanie ofertowe na organizację udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branży budowlanej  Home Show (Australia, Sydney) w 2018r. w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego w związku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ZO_01 Home Show 31.01.2018- treść nieaktualna

Uwaga !

W dniu 01.02.20187r. aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego na organizację udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej  Home Show w 2018r. Konieczność zmiany wynikała z zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej terminu składania ofert. Prawidłowy i wiążący termin to 05.03.2018r., a nie jak omyłkowo wskazano 05.02.2018r.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

ZO_01 Home Show 31.01.2018- AKTUALNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY