Na potrzeby realizacji projektu pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na stworzenie i przeprowadzenie kampanii marketingowej promującej cyfrowe narzędzie kreacji projektu domu, funkcjonującego jako-Konfigurator domów PC BIM.

Zapytanie ofertowe ZO_02_02_03_07_2023 marketing – 28.03.2023- treść nieaktualna

W dn. 03.04.2023 Zamawiający upublicznia treść pytań zgłoszonych w ramach niniejszego postępowania wraz z odpowiedziami oraz będącą ich wynikową zaktualizowaną treść zapytania ofertowego w zakresie SIWZ. Zmianie uległ termin składania ofert.

Pytania i odpowiedzi cz. I

Zapytanie ofertowe ZO_02_02_03_07_2023 marketing – 28.03.2023- TREŚĆ AKTUALNA

ZAWIADOMIENIE